Missie & doelstellingen

De GGZ is een boeiende sector waar tienduizenden verzorgenden, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam zijn. Deze hebben dagelijks te maken met een kwetsbare patiëntenpopulatie, stigma, complexe zorgbehoeftes, agressie, bezuinigingen en ingewikkelde wet- en regelgeving. De verpleegkundigen in de GGZ verdienen het dan ook om vertegenwoordigd te worden door een eigen afdeling binnen de beroepsvereniging V&VN.

Doelstellingen

De afdeling GGZ Verpleegkunde heeft als doel de verpleegkundige beroepsgroep in de GGZ en daarbuiten te verbinden en versterken. Uitgangspunt hierbij is samenwerking, kwaliteitsverbetering en een leven lang leren.

Om dit doel te bereiken zetten we in op deskundigheidsbevordering, kenniscirculatie en het stimuleren van meer loopbaanperspectieven voor de verpleegkundige talenten in de GGZ. Hierbij denken wij aan verpleegkundige differentiatie (en uiteindelijk specialisatie) in de jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie, met speciale aandacht voor de verschillende domeinen als de verstandelijk gehandicaptenzorg, verslavingszorg, forensische psychiatrie, ambulante zorg en high intensive care.

Door meer differentiatie, specialisatie en kenniscirculatie willen wij bijdragen aan de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in de GGZ en voor verdere professionalisering van de verpleegkundige in de GGZ. Vanuit het professional-in-the-lead principe zullen wij zorgdragen voor scholing, richtlijnontwikkeling, vertegenwoordiging op landelijk niveau en het bieden van een stem voor de verpleegkundige in de GGZ. Die moet namelijk zijn of haar handen vrij hebben om te doen wat zij het beste doen, optimale zorg bieden aan de cliënt.